JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvistemål

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål.

Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar och tvist inom familjen. Om tvisten rör familjen (till exempel föräldrar som inte kommer överens om barnets vårdnad, boende och umgänge) brukar de kallas "Familjemål".

Ett tvistemål handläggs inledningsvis av en lagfaren domare ensam. Det sker i form av skriftlig eller muntlig förberedelse. Det stora flertalet tvistemål avgörs redan under förberedelsen eller i samband med denna av en lagfaren domare ensam.

I tvistemål består rätten vid huvudförhandlingen av en eller tre domare. Förenklade tvistemål, dvs. mål som rör högst ett halvt basbelopp ca 22.000 kr (FT-mål), avgörs alltid av en ensam domare.

Vid huvudförhandling i familjerättsliga mål sitter normalt en lagfaren domare och tre nämndemän i rätten.

 

Snabbspår för dispositiva tvistemål

I dispositiva tvistemål som enligt tingsrättens bedömning lämpar sig för en tidsplan med kortare frister, erbjuder tingsrätten ett så kallat snabbspår. En förutsättning är att båda parter företräds av ombud.

Vid sådan handläggning kan dom meddelas inom fyra månader från det att parterna samtyckt till tidsplanen. Tidsplanen fastställs i samråd med parterna direkt efter det att svaromål givits in och samtidigt bestäms också datum för huvudförhandling i målet.

Handläggningen utmärks av kortare svarstider än normalt och färre antal yttranden än vad som annars ofta är fallet.

Familjemål och förenklade tvistemål om mindre värden kan inte handläggas i snabbspåret.

Snabbspårsmålen handläggs av en särskild grupp ordinarie domare med särskilt uttalat intresse för tvistemål.

Kontaktperson

För frågor om snabbspår för dispositiva tvistemål, kontakta chefsrådmannen Klas Reinholdsson på telefon 08-561 695 29 eller via e-post klas.reinholdsson@dom.se.

Mer om snabbspåret och handläggning av tvistemål 

Tidningen Advokaten skriver i nummer 8, 2014, om Attundas snabbspår, läs artikeln här.

 
Senast ändrad: 2016-11-30

Mer information

Ansökningsavgifter

Till Betaltjänst för ansökningsavgifter

Rådgivning och rättshjälp

 

www.lagrummet.se

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

lagrummet.se hittar du rättsinformation hos regeringen, riksdagen, högre domstolar, statliga myndigheter och en del internationell information.
 

Domstolen ger inte juridisk rådgivning

Tänk på att domstolarna och Domstolsverket inte kan ge juridisk rådgivning.

Det är viktigt att domstolen är objektiv och opartisk, och vi talar alltså inte om hur en viss lag ska tillämpas eller hur en juridisk process bör läggas upp.

Tingsrättens serviceskyldighet inskränker sig till att ge upplysningar av mer formell art. Det kan till exempel vara att ge anvisningar för att fylla i formulär till en stämningsansökan och lämna allmänna upplysningar om förfarandet vid domstolen.

Vänd dig till en advokatbyrå om du till exempel vill ha råd om hur en process ska läggas upp rent juridiskt.

Hitta en advokat

Du kan söka kontaktuppgifter till advokater på Advokatsamfundets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).